Xiaomi ยอมรับว่า เทคโนโลยี HyperCharge 200W มีผลกระทบต่อการเสื่อมของแบตเตอรี่ แต่อยู่ในเกณฑ์มาตราฐานปกติที่รับได้ !!! โดยเมื่อผ่านการชาร์จ 800 Cycles จะทำให้ความจุแบตโดยรวมลดลง 20% !!!!


เทคโนโลยีการชาร์จเร็วของ Xiaomi ที่เรียกว่า HyperCharge 200W มีศักยภาพที่จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการชาร์จแบตเตอรี่ที่สำคัญที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา แต่มีคำถามเกิดขึ้นแล้วเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ ล่าสุด Xiaomi ระบุผ่านทาง Weibo ว่ามาตรฐานการชาร์จเร็วมีผลกระทบบางประการต่อวงจรชีวิต (Life Cycle) โดยรวมของแบตเตอรี่ แต่ก็อ้างว่าผลกระทบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมเช่นกัน


เทคโนโลยีการชาร์จเร็ว 200W ของ Xiaomi อ้างว่าแบตเตอรี่ 4000mAh ใช้เวลาเพียง 3 นาที ในการชาร์จ 50 เปอร์เซ็นต์ และ 8 นาที ในการชาร์จจาก 0 ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ผ่านการชาร์จแบบมีสาย

อย่างไรก็ตาม ความเร็วในการชาร์จนี้จะส่งผลต่อวงจรชีวิตของแบตเตอรี่ โดย Xiaomi ได้อ้างว่าหลังจาก 800 รอบการชาร์จและการคายประจุ วงจรอายุแบตเตอรี่โดยรวมจะลดลงเหลือเพียง 80 เปอร์เซ็นต์ของความจุสูงสุด

เมื่อพิจารณาว่าสมาร์ทโฟนโดยเฉลี่ยที่มีแบตเตอรี่ขนาด 4000 mAh ใช้งานได้นานหนึ่งวันโดยเฉลี่ย *ความเสื่อมนี้อาจปรากฏขึ้นภายในเวลา 2 ปี (*ความจุของแบตเตอรี่จะลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ของความจุสูงสุด)
Xiaomi อ้างว่าสิ่งนี้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยกฎระเบียบของจีนระบุว่า อายุการใช้งานแบตเตอรี่ไม่ควรลดลงต่ำกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ ในรอบการชาร์จ 400 รอบ นอกจากนี้ค่าดังกล่าวยังสอดคล้องกับเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว 125W ของ Oppo ซึ่งมีผลกระทบต่อวงจรอายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ใกล้เคียงกัน 
อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีการชาร์จเร็ว 200W ของ Xiaomi สามารถปรับปรุงเวลาในการชาร์จได้ แต่ก็ไม่ได้ปรับปรุงอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาที่มีอยู่โดยไม่มีโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใดๆในปัจจุบันแก้ได้

Source : MySmartPrice
Article By : โลกไอทีวันนี้ 

Comments