Wi-Fi Alliance ออกตรารับรองมาตราฐาน Wi-Fi 7 Certified อย่างเป็นทางการแล้ว !!!!


โดยอุปกรณ์ที่รองรับมาตราฐาน Wi-Fi 7 หลังจากนี้จะต้องปฎิบัติตามมาตราฐานที่ทาง Wi-Fi Alliance กำหนดให้ตรงตามสเปคทุกประการ

ซึ่ง WiFi 7 จะมีความเร็วสูงสุด 46 Gbps ผ่าน WiFi ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่สำคัญเหนือ WiFi 6E (ซึ่งเร็วมากอยู่แล้ว)

🔴 ประโยชน์ของ WiFi 7 ตามประกาศมีดังนี้:

- แบนด์วิดท์ 320 MHz : ใช้งานได้ในประเทศที่ให้บริการย่านความถี่ 6 GHz

ช่องสัญญาณกว้างพิเศษเป็นสองเท่าของขนาดช่องสัญญาณที่กว้างที่สุดในปัจจุบัน เพื่อรองรับความเร็วของอุปกรณ์ multigigabit และปริมาณงานสูง

- การทำงานแบบมัลติลิงก์ (MLO) : อนุญาตให้อุปกรณ์ส่งและรับข้อมูลพร้อมกันผ่านลิงก์หลายตัวเพื่อเพิ่มปริมาณงาน ลด Latency และ สัญญาณรบกวนน้อยลง

- 4K QAM : มีอัตราการส่งข้อมูลสูงกว่า 1,024 QAM ถึง 20%

- 512 Compressed block-ack

- Multi RUs to Single STA

- การเข้าถึงอัปลิงค์แบบทริกเกอร์ : ปรับการเข้าถึงอัปลิงค์แบบทริกเกอร์ที่กำหนดโดย Wi-Fi 6 เพื่อรองรับสตรีมที่มีความละเอียดอ่อนด้าน Latency และตอบสนองต่อข้อกำหนด QoS

- บริการการสื่อสารการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน (EPCS) : มอบประสบการณ์การบริการด้านความมั่นคงแห่งชาติและการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉิน (NSEP) ได้อย่างราบรื่นแก่ผู้ใช้ ขณะเดียวกันก็รักษาลำดับความสำคัญและคุณภาพของบริการในเครือข่ายการเข้าถึง Wi-Fi"

🔴 สำหรับรายละเอียดทางเทคนิคเต็มสามารถอ่านได้ที่ :

https://www.wi-fi.org/news-events/newsroom/wi-fi-alliance-introduces-wi-fi-certified-7

Article By : โลกไอทีวันนี้

Comments